Egzamin zawodowy

Egzamin zawodowy

 

 

Harmonogram egzaminów w 2024 r.

FORMUŁA 2019

Komunikat o dostosowaniach

FORMUŁA 2019

Informacja o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2023/2024

FORMUŁA 2019

 

Wglądy do dokumentacji egzaminacyjnej

FORMUŁA 2019

 

Komunikat w sprawie zadań jawnych w części praktycznej 2023/2024

FORMUŁA 2019

Inne informacje znajdziesz poniżej

FORMUŁA 2019

Egzamin zawodowy z  kwalifikacji składa się z;

  • części pisemnej,
  • części praktycznej.

Część pisemna egzaminu

Część pisemna jest przeprowadzana w formie testu pisemnego.

Część pisemna egzaminu zawodowego jest przeprowadzana z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, po uzyskaniu upoważnienia przez placówkę przeprowadzającą egzamin l

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Organizacja i przebieg części pisemnej egzaminu zawodowego

W czasie trwania części pisemnej egzaminu zawodowego każdy zdający pracuje przy indywidualnym stanowisku egzaminacyjnym wspomaganym elektronicznie  w przypadku gdy część pisemna egzaminu zawodowego jest przeprowadzana z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego,

Odległość między indywidualnymi stanowiskami egzaminacyjnymi powinna zapewniać samodzielną pracę zdających.

Część praktyczna egzaminu

Część praktyczna jest przeprowadzana w formie testu praktycznego.

Część praktyczna egzaminu zawodowego polega na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku egzaminacyjnym.

Stanowisko powinno być przygotowane z uwzględnieniem warunków realizacji kształcenia w danym zawodzie określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach, właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie, w zakresie której odbywa się ten egzamin.Na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego zdający ma 10 minut, których nie wlicza się do czasu trwania części praktycznej egzaminu zawodowego.

Część praktyczna egzaminu zawodowego trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut. Czas trwania części praktycznej egzaminu zawodowego dla konkretnej kwalifikacji określony jest w module 3. informatora.

Podstawa uznania egzaminu za zdany

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:

  • z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli Zdający rozwiązał poprawnie minimum 20 zadań testu pisemnego),  i
  • z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Wynik ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

Dodatkowe informacje na temat egzaminu z kwalifikacji można znaleźć na stronie www.cke.edu.pl w zakładce egzamin zawodowy oraz na stronie www.oke.krakow.pl w zakładce egzamin z kwalifikacji. Na stronach internetowych Centralnej Komisji

Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej można znaleźć także informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

Facebook