Rada rodziców

Skład Zarządu Rady Rodziców Wielozawodowego Zespołu Szkół w roku szkolnym 2023 / 2024

Przewodnicząca Rady Rodziców -Kamińska Agata
Z-ca – Świergosz Radosław
Skarbnik – Hałatek Dorota
Sekretarz – Babicka – Iwanek Joanna

Wpływy na radę rodziców

8481 3600 0000 1851 1430 000 010
z dopiskiem – klasa i nazwisko ucznia
Facebook