Technik obsługi turystycznej

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik organizacji turystycznej jest przygotowanie absolwenta do organizacji, koordynacji i nadzoru obsługi turystycznej. Absolwent potrafi badać rynek usług turystycznych w zakresie popytu i podaży usług turystycznych, a także efektywności finansowej i społecznej firm turystycznych. Analizuje rynek turystyczny, systemy obsługi klientów, infrastrukturę turystyczną, zawiera umowy, organizuje imprezy turystyczne, prowadzi i organizuje akcje promocyjno-reklamowe oraz cały zakres prac związanych ze sprzedażą rozliczaniem imprez turystycznych. Współpracuje z krajowymi i zagranicznymi uczestnikami i organizatorami rynku usług turystycznych; uczestniczy w targach, konferencjach związanych z turystyką; rozpatruje skargi i wnioski klientów, kontrahentów oraz usuwa ich przyczyny. Do głównych przedmiotów zawodowych nauczanych w szkole należą: podstawy turystyki, obsługa ruchu turystycznego, geografia turystyczna, ekonomia i prawo w turystyce, marketing usług turystycznych, obsługa informatyczna w turystyce, język obcy zawodowy, zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa. Cykl kształcenia zawodowego zakończony jest egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe technika obsługi turystycznej, przeprowadzanym przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Zawód: technik organizacji turystyki symbol 422103

Kwalifikacje:

Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

Przedmioty ogólnokształcące +

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym oraz uzupełniające

Geografia

Język angielski

Historia i społeczeństwo – przedmiot uzupełniający

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

Podstawy turystyki

Podstawy działalności gospodarczej w turystyce

Marketing usług turystycznych

Geografia turystyczna

Organizacja imprez i usług turystycznych

Język angielski zawodowy

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

Pracownia turystyki

Pracownia informacji turystycznej

Pracownia obsługi informatycznej

Praktyki zawodowe

Po ukończeniu kształcenia absolwent danego typu szkoły kształcącej w zawodzie technik obsługi turystycznej, może być zatrudniony w: biurach podróży, agencjach turystycznych, ośrodkach informacji turystycznej, organach administracji zajmujących się organizacją i promocją turystyki, domach wczasowych, działach socjalnych w zakładach pracy lub prowadzić własne biuro podróży.

Facebook